CRV Redovisning / JMadison ABs Dataskyddspolicy

 

För CRV Redovisning / JMadison AB är personlig integritet viktigt och du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi eftersträvar därför alltid en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I vår Dataskyddspolicy hittar du information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

 

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Sådana uppgifter är exempelvis namn, epost-adresser, personnummer och sjukdomsinformation och -historia, men också bilder och användarnamn i digitala medier.

 

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. I vissa fall kan även åtgärder som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när personuppgifter ingår i register.

 

Personuppgiftsansvarig

 

För de behandlingar som sker inom CRV Redovisning / JMadison AB är personuppgiftsansvarig (CRV Redovisning / JMadison AB, Karl-Johansgatan 28A, 332 30 GISLAVED, org. nr. 559022-5057).

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 

Vi behandlar:

 • ditt namn,
 • ev. ditt företag
 • ditt personnummer och/eller organisationsnummer 
 • din adress,
 • din e-postadress,
 • ditt telefonnummer och/eller din emailadress, samt,

 

Vi behandlar även vissa personuppgifter och viss information vid kontakt med oss, som till exempel när du blir kund hos CRV Redovisning / JMadison AB. Andra personuppgifter som kan komma att behandlas rör kontakter med CRV Redovisning / JMadison ABs olika rådgivningar. Om du skapar ett användarkonto, till exempel på CRV Redovisnings hemsida kommer vi även behandla dessa kontouppgifter. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt såsom kund hos oss (exempelvis ett nyhetsbrev, rådgivning, juridisk hjälp kundspecifika erbjudanden eller annat), samt för att uppfylla de krav myndigheter och andra statliga aktörer ställer på CRV Redovisning / JMadison AB vid olika tillfällen. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig. Vi kan även komma att informera dig om, erbjudande, inbjudningar till olika evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse. Det kan också förekomma att vi skickar ut enkäter för att utvärdera hur Du ser på att vara kund hos oss, kurser, seminarier och andra aktiviteter eller tjänster. Därutöver kan vi även komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi, eller våra samarbetspartners, erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

 

CRV Redovisning / JMadison AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Vi behandlar dina personuppgifter då det krävs enligt lag. Sådan hantering är information om dina inbetalningar av medlemskap och övriga uppgifter kopplade till detta, vilket krävs enligt bland annat Bokföringslagen.

Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, när du ansöker om medlemskap, eller svara på din begäran om service, med avtal som rättslig grund. Vi behandlar även dina personuppgifter då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

 

Om CRV Redovisning / JMadison AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

 

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig som medlem, deltar på seminarier och andra event, beställer tjänster och/eller produkter från oss eller tar kontakt med oss i olika ärenden.

 

Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part, dessa är:

 • SPAR
 • Postgiro, Bankgiro
 • iZettle
 • Nets
 • Skatteverket
 • Verksamt.seKakor (cookies)

Vår webbplats använder kakor (cookies). Vi måste enligt lag informera våra besökare om detta, vad kakorna används till och hur man kan välja bort dem.

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer, tryckerier eller aktörer som erbjuder medlemsspecifika produkter så som försäkringar. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. Personuppgiftsansvaret ligger kvar på Svenska Diabetesförbundet.

 

Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter samt tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.

 

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen eftersom vi fortfarande är personuppgiftsansvariga.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, till exempel Skatteverket. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål.

 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Vi kan komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för CRV Redovisning / JMadison ABs räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter, men enbart för att uppfylla de syften i vilka vi hanterar dina personuppgifter.

 

CRV Redovisning / JMadison AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

 

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/ESS. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Såsom personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är densamma som inom EU/EES.

 

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån exempelvis genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Hit hör bland annat ”Privacy Shield” användningen av ”Binding Corporate Rules” och olika avtalslösningar. Om du vill ha information om skyddsåtgärderna är du välkommen att kontakta oss. 

 

Standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som antagits av EU-kommissionen, finns även tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Vi sparar enbart dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamålet med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet, men generellt tillämpar vi följande lagringstider:

 • Uppgifter om kunder i minst 36 månader efter den sista kontakten du har med CRV Redovisning / JMadison AB.
 • Uppgifter om transaktioner och betalningar: 7 år efter gåvan enligt Bokföringslagen.Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.
Vilka är dina rättigheter som registrerad?

 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter, dessa är rätten till tillgång, rätten till rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning, rätten till invändningar samt rätten till dataportabilitet.

 

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, och du kan begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att någon av dina personuppgifter är fel har du rätt att begära att dem rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

 

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för,
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse,
 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt, samt,
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

 

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

 

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

 

Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling vi gör med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har som registrerad rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

 

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska inkomma skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till dataskydd@crv.se,  Mailet ska i största möjliga mån komma från din registrerade emailadress.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

 

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

 

Tillsynsmyndighet

 

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Kontakta oss vid frågor om dina personuppgifter

 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: dataskydd@diabetes.se, eller via telefon på: 0371-226890.

 

Kontaktuppgifter
CRV Redovisning / JMadison AB

Dataskyddsombud
Postadress: Karl-Johansgatan 28A, 332 30 GISLAVED
E-post: dataskydd@crv.se

Telefonnummer: 0371-226890